Криклій Олена Анатоліївна

 

кандидат економічних наук, доцент

Контактна інформація:
Кабінет: К2-320, Г-1001
Тел. +38(0542) 33-51-33
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100000746088202

Наукометричні профілі:
ScopusAuthorID: 56328726300
ORCID: 0000-0002-4825-3950
ResearcherID: P-4852-2014
Google Scholar

Відзнаки викладача

Наукові ступені і вчені звання:
кандидат економічних наук зі спеціальності 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит (2005 р.). Тема дисертації: “Фінансовий механізм управління філіями банку” доцент кафедри банківської справи (2007р.)

Сфера наукових інтересів: система та технології фінансового менеджменту в банку, управління банківськими ризиками.

Автор понад 60 науковихта навчально-методичних праць.

Монографії:

 1. Криклій О.А., Крухмаль О.В., Бєлова І.В. Дослідження впливу внутрішніх і зовнішніх факторів кредитної активності банків України на їх стійкість : монографія // Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України :монографія / І. О.Школьник, Т.А.Васильєва, С. В. Лєонов та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. О. Школьник, д-ра екон. наук, проф. І. І.Рекуненка. – Суми: Сумський державний університет, 2017. 343с. 130-144 с.
 2. Криклій О.А., Крухмаль О.В. Науково-методичне забезпечення діагностування кризи на мікро- та макрорівнях банківської системи : монографія // Розвиток банківської системи в умовах трансформації економічного простору: кол. монографія / [Алієва С.С. та ін. ; за ред. Чепелюк Г. М., Пантєлєєвої Н. М.] ; ДВНЗ «Ун-т банк. справи». Черкаси : ДВНЗ “Ун-т банк. справи», 2016. 413. с. С.185-205
 3. Pavlenko L. D. Technological development of the process of banking products’ implementation / L. D. Pavlenko, O. A. Kryklii, O. V. Krukhmal // Methodological bases and practice of sustainable development implementation : monograph / ed. by O. Prokopenko. N. Kostuychenko. – Poland : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2014. – P. 111–122.
 4. Ризик-менеджмент у банку: теорія та організація [Текст] : монографія / уклад. І. В. Бєлова, О. А. Криклій, О. М. Пожар, Н. П. Верхуша. – Суми : КОРПУНКТ, 2014. – 147 с.
 5. Криклій, О.А. Інструментарій банківського нагляду : теорія, методологія та практика [Текст] : монографія / уклад. І. В.Бєлова, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 177 с.
 6. Криклій, О. А. Методичне забезпечення оцінки собівартості банківських продуктів [Текст] / Л. Д. Павленко, О. А. Криклій // Сучасний бухгалтерський облік аналіз і аудит : колективна монографія : у 2 т. / за заг. ред. П. Й. Атамас. – Дніпропетровськ : Греда, 2013. – Т. 2. – С. 136–151. – ISBN 978-966-8856-87-7
 7. Криклій, О. А. Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств : монографія [Текст] / О. А. Криклій, Л. Д. Павленко ; за ред. Є. В. Мішеніна. - Харків : Діса Плюс, 2013. - Вип. 2.- С. 143-158. - ISBN-978-617-706-410-6
 8. Крухмаль, О.В. Особливості фінансового аналізу банку [Текст] / О.В.Крухмаль, О.А.Криклій // В кн.: Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: [колективна монографія / за ред. П.Й. Атамас]. - Дніпропетровськ : "Герда", 2013. – С.505-515. ISBN 978-966-8856-68-6
 9. Павленко, Л. Ціноутворення на процентні банківські продукти як основа економічного розвитку та ефективного функціонування банків [Текст] / Л. Павленко, Криклій О. // Теоретико-методичні засади прискорення процесів соціально-економічного розвитку регіону : колективна монографія / За заг. ред. П. І. Сокуренка. – Кременчук : ПП Щербатих, 2013. - С. 329-330, 338
 10. Криклій, О. А. Роль кредитної політики банків у механізмі кредитного забезпечення [Текст] / О. А. Криклій, О. В. Крухмаль // Теоретико-методологічні засади прискорення процесів соціально-економічного розвитку регіону : колективна монографія / за заг. ред. П. І. Сокуренка. - Кременчук : ПП Щербатих, 2013. - С. 319-329.
 11. Крухмаль О.В. Розвиток методичних­ підходів до управління проблемним и кредитами / О.В.Крухмаль, О.А.Криклій // В кн.: Теоретико-методологічні засади прискорення процесів соціально-економічного розвитку регіону [Текст] : колективна монографія  / За заг ред. П.І. Сокуренка. – Кременчуг : ПП Щербатих. – 2013. – С. 308-319.
 12. Податкові новації в контексті економічних реформ : монографія / Євченко Н.Г., Криклій О.А. Науково-методичні підходи щодо вибору організаційної моделі податкового менеджменту банку / [За наук. ред. Калінеску Т.В.]. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 240 с.
 13. Банківський менеджмент: питання теорії та практики [Текст] : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар, Н. Г. Євченко, Т. Г. Савченко. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 152 c.
 14. Маслак, Н.Г. Ціноутворення на банківські продукти: монографія/ Н. Г. Маслак, О. А. Криклій. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. - 121 с. - ISBN 978-966-8958-67-0
 15. Криклій, О.А. Управління кредитним ризиком банку: монографія/ О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. - 86 с. - ISBN 978-966-8958-30-4
 16. Криклій, О.А. Управління прибутком банку: монографія/ О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. - 136 с. - ISBN 978-966-8958-22-9

 

Наукові статті:

 1. Криклій О. А., Назаренко К. П. Науково-методичний підхід до визначення впливу кризи довіри на ліквідність банку. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7528. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.99
 2. Kruklii O., Luchko I. Model of Stress-testing of Banks’ Liquidity Risk in Ukraine. Financial Markets, Institutions and Risks. 2018. Vol. 2, Issue 2. P.123-132. DOI: 10.21272/fmir.2(2).123-132.2018
 3.  Bilan Y. , Vasilyeva T., Kruklii O., Shilimbetova G. The creative industry as a factor in the development of the economy: dissemination of European experience in the countries with economies in transition. Creativity studies. 2019. р.75–101. 
 4. Д’яконова І., Павленко Л., Криклій О., Сучасний стан та перспективи колаборації банків та FinTech. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 1. С.190-199.
 5. Криклій О.А., Павленко Л.Д. Внутрішній аудит як превентивна складова в системі кібербезпеки банку. Облік і фінанси. 2019. №2. С.124-133.
 6. Пахненко О. М., Криклій О.А. Методичні аспекти оцінювання рівня фінансової безпеки малих підприємств. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2(2). С. 143-146.
 7. Криклій О. А., Тремба Т. О. Аналіз витрат банків України та факторів впливу на їх формування. Ефективна економіка. 2018. № 1.
 8. Криклій О.А., Латинін Д.О. Дослідження ліквідності банків України у розрізі прогнозування обсягу залишків депозитного портфелю фізичних осіб. Ефективна економіка. 2017. № 1. – URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_1_16.
 9. Криклій О.А., Макієнко Є.В. Огляд підходів до організації процесу стрес-тестування на рівні банку. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія : Економічні науки. 2017. № 8. С. 13-19. – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2017_8_4.
 10. Криклій О.А., Середа В.С. Методологічні підходи до управління конкурентоспроможністю банківських продуктів. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. 2017. № 1(2). С. 88-90. – URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_1(2)__20.
 11. 24. Криклій О.А., Крутій Ю.О. Методологічні підходи до здійснення стрес-тестування банківської системи на макро- та мікрорівнях. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. 2016. № 12(2). С. 80-83. – URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_12(2)__21.
 12. Криклій О.А., Крухмаль О.В. Посилення ролі кредитної політики банків у механізмі кредитного забезпечення. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2014. № 3 (21). С.66-70.
 13. 22. Криклій О.А., Лисянська О.О. Науково-методичний підхід до планування прибутку банку на основі синтетичних багатовимірних індикаторів. Актуальні проблеми економіки. 2014. №7. С.409-416.
 14. Krukhmal О., Krikley O., Pavlenko L. Рrinciples And Rules Of Financial Planning In Banks In The Crisis. Internetial scientific and practical congress «Science Engeneering And Economic Paradigm Of Modern Society» ( Bazel, Switzerland, 25 June 2014). Genevå : Publishing Center of The international scientific association of economists “Consilium”, 2014. vol. 1. P. 224-230.
 15. Kryklii О., Krukhmal О. Problem Loans Management System In Bank. Актуальні проблеми економіки. 2014. №5.С.409-416.
 16. 19. Криклій О.А., Подвігін С.О., Утяганов І.Р. Система аналізу економічної ефективності банку з використанням методу DEA. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2013. №2(15). С.230-238.
 17. Криклій О.А., Мірошниченко О.В. Формування кредитної політики банку. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2013. №3. С.165-171.
 18. Криклій О.А., Рябіченко Д.О. Науково-методичний підхід до управління ліквідністю банку на основі результатів аналізу таксономічних індикаторів. Актуальні проблеми економіки. 2012. №12. С.196-207.

Тези доповіді

 1. Криклій О.А. Сутність та особливості кібершахрайств у фінансовій сфері як об’єктів статистичного дослідження. Нові джерела та методи поширення даних у статистиці : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019. С.166-170
 2. Криклій О.А., Павленко Л.Д. Вплив кібербезпеки на стабільність фінансового сектору. Сталий розвиток соціально-економічних систем : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (14 травня 2019 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. С.129-132.
 3.  Криклій О. А., Крухмаль О.В. Зовнішні фактори, що впливають на можливість реалізації фінансової стратегії банків України. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник тез доповідей XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 р.). Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. C. 56-57.
 4.  Павленко Л.Д., Криклій О.А. Удосконалення методичних підходів щодо ціноутворення на процентні банківські продукти з урахуванням економічної цінності. Актуальність інновацій у маркетингу : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 липня 2013 р.). Симферополь: НО «Economics», 2013 C. 68-70.