Навчальні посібники і підручники

 

2020
Бєлова І. В. Дослідження грошово-кредитного ринку : навчальний посібник / І. В. Бєлова. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 147 с.
2018
Боронос В.Г. Антикризове фінансове управління у підприємництві / В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, Л.Ф. Соколенко: Підручник. – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: За заг. ред. д.е.н., проф. І.М. Сотник, д.е.н., проф. Л.М. Таранюка – Суми: ВТД «Університетська книга», 2018. – С.95-118.
2017
Introduction to finance: theory and practice: study guide / I.O. Shkolnyk, M.M. Brychko, O.M. Pakhnenko [et al.]; edited by: I. Shkolnyk, M. Brychko. – Sumy : Sumy State University, 2017. – 275 p.
Європейські студії у фінансах : Навч. посіб. / І.О. Школьник, А.Ю. Семеног, В.М. Кремень та ін. ; за заг. ред. І.О. Школьник, А.Ю. Семенога. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 214 с.
Фінанси різних форм бізнесу : навч. посіб./ Н.Г.Пігуль, О.В.Дейнека, Н.А.Дехтяр, О.В.Люта. – Суми : Сумський державний університет, 2017.– 337 c.
Ілюстрований посібник з фінансової грамотності для школярів : навч. наоч. посіб. / О. М. Пахненко, М. М. Бричко, А. Ю. Семеног; за заг. ред. О. М. Пахненко. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 155 с.
2016
Фінансовий аналіз : навчальний посібник. / За заг. ред. Школьник І.О. [І.О. Школьник, І.М. Боярко, О.В. Дейнека та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 368 с.
Управління продажем банківських послуг: навчальний посібник / За заг. ред..Васильєвої Т.А., Кривич Я.М. Суми : CумДУ, 2016. –227 с.
2015
Економіка підприємства : навчальний посібник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Є. В. Мішеніна та д-ра екон. наук Є. О. Балацького. – Харків: Диса Плюс, 2015. – 336 с.
Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних і юридичних спеціальностей усіх форм навчання / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Фролова ; [С. М. Фролов, О. В. Козьменко, А. О. Бойко та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 332 с.
Економічний ризик: методи оцінки та управління / За заг. ред..Васильєвої Т.А., Кривич Я.М. Суми :ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 208 с.
2014
Економіка підприємства : навчальний посібник / О. Є. Балацький, О. О. Дутченко та ін. ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 154 с.
Маркетинг : навчальний посібник / Є. О. Балацький, А. Ф. Бондаренко; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 397 с. Управління фінансовою санацією підприємств: підручник / В.Г. Боронос, І.Й. Плікус. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 457 с.
Боронос В.Г. Економічний потенціал підприємства / О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко та ін..: Навчальний посібник – Суми: Університетська книга, 2014. – С.483-529. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / за ред. І. О. Школьник. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – С. 418-453
Маркетинг у банку [Текст] : навчальний посібник / [Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, І. О. Школьник та ін.] ; за заг. ред. Т. А. Васильєвої ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – 353 с.
Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / За заг. ред.. І.О. Школьник та В.М. Кремень [І.О. Школьник, В.М. Кремень, С.М. Козьменко та ін. ]. К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 488с.
2013
Бєлова, І. В. Банківська статистика: навчальний посібник / уклад. І.В.Бєлова. - Суми: Університетська книга, 2013. – 431с.
Гроші і кредит : навч. посібник / К.Ф. Черкашина, Л. Ю. Сисоєва. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2013. - 213 с.
Гроші і кредит : у схемах і таблицях: навч. посібник / Л.Ю. Сисоєва, К.Ф. Черкашина – Суми : Університетська книга, 2013. - 245 с.
2012
Васильєва, Т. А. Фактор часу і його вплив на економічні показники [Текст] / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Л. Г. Мельник, Ю. М. Дерев'янко // Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. - Суми : Університетська книга, 2012. – С. 292-308
Облік у банку: підручник / Коренєва О.Г., Маслак Н.Г., Слав´янська Н.Г. та ін.– Суми: Університетська книга, 2012. – 668 с.
Савченко Т.Г. Платіжний баланс країн світу / Т.Г. Савченко // : Міжнародні фінанси [текст]: навч. посіб./ [І.І. Д¢яконова, М.І. Макаренко, Ф.О. Журавка та ін.]; за ред. М.І. Макаренка та І.І. Д´яконової. – К.: "Центр учбової літератури", 2012. – 548 с.
2010
Сало І.В. Оподаткування банків : навчальний посібник / І.В. Сало, І.І. Д’яконова, Н.Г. Євченко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 208с.
Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Коваленко, К. Ф. Черкашина ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 138 с.
2009
Бєлова, І. В. Організація контролю в банку [Текст]: навчальний посібник / Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 302 c.
Коваленко, В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навчально-методичний посібник для самост. вивч.дисц. / В. В. Коваленко. - Суми : Університетська книга, 2009. - 224 с.
2008
Васильєва Т.А. Інвестиційний менеджмент. Основи управління інноваційними проектами / Васильєва Т.А. // Бізнес-адміністрування: Магістерський курс: Підручник / за ред. Л.Г.Мельника, С.М.Ілляшенка, І.М.Сотник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. – 896 с.
Коренєва О.Г., Мірошниченко О.В., Савченко Т.Г. Організація обліку в банку. Навчальний посібник: Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 273 с.
Фінансовий моніторинг в банку: навчальний посібник/ Дмитров С.О.; Коваленко В.В.; Єжов А.В.; Бережний О.М.- Суми: ВТД "Університетська книга", 2008.- 336 с.
2007
Операції комерційних банків [Текст] : навчальний посібник / Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. – Суми: Університетська книга, 2007. – 523 с.
Облік і аудит в банках : навчальний посібник / [О. Г. Коренєва, Н. Г. Слав’янська, Н. Г. Євченко, О. В. Карпенко [О.В. Мірошниченко]]; за ред. О. Г. Коренєвої, Н. Г. Слав’янської. – Суми : Університетська книга, 2007. – 493 с.
Коваленко В.В. Банківський нагляд:Навчальний посібник- Суми: УАБС НБУ, 2007.-262 с.
2006
Банківські операції: підручник / [Міщенко В.І, Слав'янська Н.Г., Коренева О.Г. та ін.] ; за ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав'янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.
2005
Сало, І. В. Корпоративне управління і фондовий ринок [Текст] : підручник / О. М. Царенко, О. Д. Бей, О. Д. Мартиненко, І. В. Сало. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 334
Коваленко В.В. Фінансовий моніторинг банків: Навчальний посібник / НБУ; УАБС - Суми: Мрія-1 ЛТД, 2005.- 120 с.
2004
Банківський нагляд: навчальний посібник / [В.І. Міщенко, А.П. Яценюк, В.В. Коваленко, О.Г. Корєнєва.] - К.- Знання, 2004.- 406 с.- (Вища освіта XXI століття).
2003
Кредитна система України і банківські технології. У 3 кн. Кн.3: Банківські технології [Текст] : навчальний посібник / Національний банк України; Ред. І.В. Сало. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002.– 336 с.
2002
Кредитна система України і банківські технології. У 3 кн. Кн.3: Банківські технології [Текст] : навчальний посібник / Національний банк України; Ред. І.В. Сало. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002.– 336 с.
Кредитна система України і банківські технології. У 3 кн. Кн.2: Бухгалтерський облік. Банківський нагляд. Контроль та аудит [Текст] : навчальний посібник / Національний банк України; Ред. І.В. Сало. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002.– 392 с.
1999
Регіональна економіка [Текст] : навчальний посібник / Єпіфанов А.О., Сало, І.В. – К.: Наукова думка, 1999.– 341 с
1997
Єпіфанов, А. О. Бюджет і фінансова політика України [Текст] : навчальний посібник / А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, І. І. Д’яконова. - К.: Наукова думка, 1997. - 304