Проходження практики

Важливою складовою навчального процесу підготовки висококваліфікованих фахівців є практика, яка є необхідним компонентом виконання навчального плану студента.
Загальна мета виробничої практики полягає в тому, щоб у процесі виконання реальних операційних, облікових, управлінських задач закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні навчальних дисциплін, набути навичок в умінні ними користуватися, а також нагромадити певний практичний досвід до завершальної стадії навчання, необхідний для формування фахівця з фінансів, банківської справи та страхування.

Основні завдання практики:

- закріплення теоретичних знань з навчальних дисциплін спеціальності;
- оволодіння практичними навичками, технологією роботи з фаху безпосередньо на робочих місцях;
- вивчення та аналіз реальної ситуації на фінансовому ринку, ринку банківських послуг у статиці та динаміці, зокрема безпосередньо на базі проходження практики;
- знайомство з технікою і технологією розробки, процедурами прийняття і реалізації управлінських рішень, що виникають у практичні діяльності;
- збір матеріалу для здійснення студентської науково-дослідної роботи, виступів на семінарах і конференціях, виконання рефератів,курсових і кваліфікаційних робіт.

Більш детально про проходження практики студентами:

Виробнича практика для 4 курсу:

Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Банківська справа» усіх форм навчання

Пакет документів до виробничої практики (титульний аркуш звіту, відгук керівника від бази практики, рецензія на звіт про проходження виробничої практики)

Переддипломна практика для студентів освітнього ступеня "магістр":

Методичні вказівки щодо написання та захисту звіту з виробничої практики для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчання

Методичні вказівки щодо написання та захисту звіту з науково-дослідницької практики / укладачі: І. В. Бєлова, А. Г. Бухтіарова. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 32 с.

Методичні вказівки щодо написання та захисту звіту про переддипломну практику для студентів освітнього ступеня "магістр"

Пакет документів до переддипломної практики (завдання на проходження переддипломної практики, титульний аркуш звіту, відгук керівника від бази практики, рецензія на звіт про проходження переддипломної практики)

Методичні рекомендації:

Методичні вказівки щодо структури та правил оформлення студентських робіт / укладач А. Г. Бухтіарова. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 29 с.