Дипломні роботи

Дипломна робота – це самостійне дослідження, виконане студентом на завершальному етапі навчання в академії. Вона є кваліфікаційною роботою, на підставі якої державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації.
Як теоретико-прикладне дослідження, дипломна робота повинна містити результати глибокого теоретичного осмислення актуальної організаційно-управлінської та економічної проблеми, а також обґрунтований проект практичного її розв’язання, виконаний на основі ретельно проведеного аналізу діяльності конкретної банківської установи (бази практики).
Метою підготовки дипломної роботи є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціалізації, формування умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань; сприяння розвитку пошуку сучасних наукових досягнень у певній сфері та уміння самостійно застосовувати їх при вирішенні прикладних проблем; визначення ступеня підготовки випускника до самостійної практичної діяльності.
Дипломна робота студента має бути своєрідним підсумком його навчальної діяльності протягом усього періоду навчання, а її рівень, змістовність, стилістика, актуальність теми і захист повинні підтвердити отримані знання і набуті практичні навички.

Виходячи з цього, основними цілями дипломної роботи є:

 • узагальнення, поглиблення, закріплення і здобуття навичок практичного застосування знань, набутих студентом у процесі навчання, адаптації їх для майбутньої виробничої діяльності;
 • усвідомлення майбутнім фахівцем задач, які стоять перед банківською системою в цілому та окремими банками зокрема;
 • розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методиками дослідження та експериментування при вирішенні проблем і питань, що розглядаються;
 • формування критичного ставлення до економічних проблем: уміння виявляти і аналізувати їх, розробляти конкретні пропозиції щодо їх ліквідації;
 • відображення підготовленості майбутнього спеціаліста до роботи за фахом, усвідомлення ним напрямків своєї майбутньої діяльності, професійних і кваліфікаційних вимог, подальший розвиток творчого ставлення до роботи.

Основними завданнями дипломної роботи є:

 • вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напрямку дослідження;
 • проведення всебічної діагностики ситуації з застосуванням сучасного аналітичного інструментарію;
 • розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;
 • обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу;
 • підготовка реферату за темою дипломної роботи;
 • підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.
 • повнота та особливості реалізації цих завдань залежать від напрямку дослідження, сфери діяльності банківської установи та її специфічних рис.

Методичні вказівки щодо написання та захисту дипломних робіт для студентів освітнього ступеня "бакалавр"

Методичні вказівки щодо написання та захисту дипломних робіт для студентів освітнього ступеня "магістр"

Пакет документів до дипломної роботи (титульний аркуш, зразок оформлення реферату дипломної роботи, завдання на дипломну роботу, лист оцінювання дипломної роботи, довідка про проходження нормоконтролю)

 Орієнтовна тематика дипломних робіт спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за освітнім ступенем бакалавр:

Банківська справа

 Орієнтовна тематика дипломних робіт спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за освітнім ступенем магістр:

Банківська справа

Фінанси

Графік виконання дипломних робіт студентами IV курсу за бакалаврськими програмами

денної форми навчання

заочної форми навчання

 Графік виконання дипломних робіт студентами ІІ (VI) курсу за магістерськими програмами

денної форми навчання

заочної форми навчання

Методичні рекомендації:

Методичні вказівки щодо структури та правил оформлення студентських робіт / укладач А. Г. Бухтіарова. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 29 с.