Teaching staff of Chair

Associate Professor

Courses: Taxation in the bank, Financial controlling in the bank, Banking system.

Research interests: banking taxation, methodology and organization of financial, managerial and tax accounting in banks.

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Date and place of birth: 1979, Sumy city, Ukraine.

Graduated from the Economic faculty of Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine (2001), PhD in economics (money, finance and credit) (2009).

Published over 40 scientific and educational works, including:

 

Monographs:

 1. Сало І.В. Податковий менеджмент у банку : монографія / І.В. Сало, Н.Г. Євченко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 187 с.
 2. Банківський менеджмент : питання теорії та практики : монографія / О.А. Криклій, Н.Г. Маслак, О.М. Пожар та ін. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 152 с.
 3. Податкові новації в контексті економічних реформ : монографія / Євченко Н.Г., Криклій О.А. Науково-методичні підходи щодо вибору організаційної моделі податкового менеджменту банку / [За наук. ред. Калінеску Т.В.]. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 240 с.
 4. Євченко Н.Г. Методичні аспекти формування облікової політики [Текст] / Н.Г. Євченко // Теоретико-методологічні засади прискорення процесів соціально-економічного розвитку регіону : колективна монографія / за заг. ред. П. І. Сокуренка. - Кременчук : ПП Щербатих, 2013. – С. 389-398.
 5. Євченко Н.Г. Регулювання податкових різниць в податковому обліку банку [Текст] / Н.Г. Євченко // Сучасний бухгалтерський облік: галузевий аспект : колективна монографія / за заг. ред. П. Й. Атамас. - Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – С. 247-255.

 

Textbooks, teaching aids:

 1. Облік та аудит у банках : навчально-методичний посібник / О.Г. Коренєва, Н.Г. Євченко. – Суми, УАБС, 2003. – 56 с.
 2. Банківські операції: підручник / [Міщенко В.І, Слав’янська Н.Г., Коренева О.Г. та ін.] ; за ред. В.І.Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.
 3. Облік і аудит в банках : навчальний посібник / [О. Г. Коренєва, Н. Г. Слав’янська, Н. Г. Євченко, О. В. Карпенко] ; за ред. О. Г. Коренєвої, Н. Г. Слав’янської. – Суми : Університетська книга, 2007. – 493 с.
 4. Сало І.В. Оподаткування банків : навчальний посібник / І.В. Сало, І.І. Д’яконова, Н.Г. Євченко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 208с.

 

Articles:

 1. Євченко Н. Г. Податки в системі державного регулювання банківської діяльності / Н. Г. Євченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Українська академія банківської справи. – Т. 10. – Суми : Мрія ; УАБС, 2004. – С. 125–131.
 2. Євченко Н. Г. Податкове навантаження як показник ефективності оподаткування банківської системи / Н. Г. Євченко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Інститут регіональних досліджень ; ред. акад. НАН України М. І. Долішній. – Львів, 2005. – Вип. 6 (LVI). – С. 409–414.
 3. Євченко Н. Г. Методичні підходи до формування моделі податкового менеджменту в банку / Н. Г. Євченко // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – № 19. – С. 132–140.
 4. Євченко Н. Г. Оподаткування як фактор банківської діяльності / Н. Г. Євченко // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 5 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Випуск 240. – Т. І. – С. 69–75.
 5. Евченко Н. Г. Моделирование влияния налоговой нагрузки на показатели эффективности деятельности банка / Н. Г. Евченко // Бизнес информ. – 2008. – № 12. – С. 131–135.
 6. Євченко Н.Г. Вплив податкових ризиків на фінансову безпеку банку / Н.Г. Євченко, О.А.Криклій // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Випуск 25. – С.45-52.
 7. Євченко Н.Г. Методичні підходи до визначення граничного рівня податкового навантаження банку / Н.Г. Євченко, І.В. Бєлова // Вісник Української академії банківської справи. – 2009. – № 2. – С. 60-65.
 8. Крухмаль О.В. Депозитна стратегія як фактор підвищення конкурентоспроможності банків в умовах фінансової кризи / О.В. Крухмаль, Н.Г. Євченко, О.В. Мірошниченко // Економічний простір. – 2010. – № 33 – С. 168-178.
 9. Евченко Н.Г. Реструктуризация кредитной задолженности: проблемы и последствия для деятельности банка / Н.Г. Евченко, Е.А. Криклий // Бизнес-информ. – 2011. – № 1. – С.
 10. Криклій О.А. Оцінка собівартості банківського продукту / О.А. Криклій, Н.Г. Євченко. – Часопис економічних реформ. – 2011. – № 1. – С. 60-64.
 11. Євченко Н.Г. Податкові ризики в діяльності банку / Н.Г. Євченко // Часопис економічних реформ. – 2011. – № 2. – C. 61-71.
 12. Євченко Н.Г. Оцінка податкових ризиків банку в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / Н.Г. Євченко // Ефективна економіка. – 2011. – № 9.
 13. Evchenkо, N., Krukhmal, O. Research of competitive advantages of banks in Ukraine for the formation of deposit strategy in crisis and post-crisis period [Текст] / Evchenkо N., Krukhmal O. – Nauka i studia. – 2012. – № 8(53). – Р. 35-44.
 14. Криклій О.А., Євченко Н.Г. Запровадження сценарного аналізу валютного ризику банку на основі однофакторного стрес-тестування та побудови матриці чутливості [Текст] / Криклій О.А., Євченко Н.Г. // Вісник університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – № 1 (13). – С. 249-253.
 15. Євченко Н.Г. Особливості відповідальності банків за порушення податкового законодавства [Текст] / Євченко Н. Г. // Часопис економічних реформ. – 2012. – № 4. – С. 51-61.
 16. Євченко Н.Г. Формування управлінської звітності банку на основі концепції інтегрованого обліку [Текст] / Н.Г. Євченко // Вісник УБС НБУ. – 2012. – С. 245-249.
 17. Yevchenko N. Tax instruments of regulation of bank's profits / N. Yevchenko. – The international scientific and practical congress of economists and lawyers “The genesis of genius”, professional scientific publication. – ed.dep.: Geneva (Switzerland), 2014.
 18. Васильєва, Т. А. Фінансову грамотність сумчан від школяра до пенсіонера підвищує банківська академія [Текст] / Т. А. Васильєва, Н. Г. Євченко // Вісник Національного банку України. – 2014. – №10(224). – С. 25-27

 

Thesis:

 1. Євченко Н. Г. Необхідність податкового регулювання банківської діяльності / Н. Г. Євченко // Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2003. – Т. І. – С. 12–14.
 2. Євченко Н. Г. Вплив податків на фінансові результати діяльності банку / Н. Г. Євченко // Сучасні тенденції в розвитку банківської системи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 грудня 2004 р.). – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – Том ІІ. – С. 29–30.
 3. Євченко Н. Г. Дослідження рівня податкового навантаження банків як індикатора впливу податкової політики / Н. Г. Євченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей за матеріалами IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада 2006 р.) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2006. – Ч. 2. – С. 14–16.
 4. Євченко Н. Г. Моделювання впливу податкового навантаження на ефективність діяльності банку / Н. Г. Євченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р.) : у 2-х т. / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – Т. 2. – С. 46–47.
 5. Євченко Н. Г. Методичні підходи щодо моделювання впливу оподаткування на прийняття рішень у системі податкового менеджменту банку / Н. Г. Євченко // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : зб. тез доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – С. 137–139.
 6. Євченко Н. Г. Організація податкового менеджменту в банку / Н. Г. Євченко // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара (29-30 жовтня 2008 р.) : у 2-х т. / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Том 2. – С. 32–34.
 7. Євченко Н. Г. Формування системи податкового менеджменту в банку / Н. Г. Євченко // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины : материалы VII Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня основания Таврического университета им. В. И. Вернадского (Алушта, 26-28 сентября 2008 г.) / Министерство образования и науки Украины ; Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского ; Украинская ассоциация экономистов. – Симферополь, 2008. – С. 123.
 8. Євченко Н. Г. Аналіз рівня сплати податку на прибуток банківськими установами / Н. Г. Євченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 листопада 2009): у 2 т. / ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Т. 2.
 9. Євченко Н. Г. Теоретичні та методичні аспекти податкового планування в банку / Н. Г. Євченко // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: збірник тез доповідей IV Міжнародної науково–практичної конференції (21–22 травня 2009 р.): у 2 т. / ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – Т. 1. — С. 47-49.
 10. Євченко Н.Г. Формування функціональної моделі податкового менеджменту в банку / Н.Г. Євченко, О.А. Криклій // Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 листопада 2009 р.) / МОН України, ДПАУ, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, ФПБАУ — Донецьк, 2009. — С. 213-216.
 11. Євченко Н.Г. Досвід податкового регулювання банківської діяльності країн ЄС / Н.Г. Євченко // Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів : матеріали науково практичної конференції до 90-річчя Національного університету ДПС України (22 жовтня 2010 р.) / ДПАУ, НУДПСУ — Ірпінь, 2010. — С. 201-205.
 12. Євченко Н.Г. Вплив проекту податкового кодексу на пріоритетні напрямки банківської діяльності / Євченко Н.Г. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2010 року) / ДВНЗ «УАБС НБУ» – Суми, 2010. – С. 75-77.
 13. Євченко Н.Г. Оцінка ефективності податкового менеджменту банку / Євченко Н.Г. // Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 90-річчю ДНУЕТ ім. М. Туган-Барановського (12-13 листопада 2010 року)/ ДНУЕТ – Донецьк, 2010. – С. 278-281.
 14. Євченко Н.Г., Криклій О.А. Планування обсягу депозитних ресурсів банку на основі сегментації клієнтської бази // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції до 15-ї річниці створення кафедри банківських інвестицій (3 листопада 2011 р.) / ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2011. – С.158-161.
 15. Євченко Н.Г. Особливості розкриття управлінської інформації у фінансовій звітності банків // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2011 р.) / ЗНУ. – Запоріжжя: Вид-во ЗНУ, 2011. – Том І. – С.171-172.(матеріал на рецензуванні)
 16. Струк, Л. Є., Євченко, Н. Г. Удосконалення управлінського обліку в контексті забезпечення ефективності діяльності банку [Текст] / Струк Л. Є., Євченко Н. Г. // Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15-25 травня 2012 року) / ОНПУ – Одеса, 2012. – С. 98-102.
 17. Євченко, Н. Г. Управлінський облік як інформаційне забезпечення ціноутворення в банку [Текст] / Євченко Н. Г., Павленко Л. Д. // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів : збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2012. – С. 97-98.
 18. Євченко Н.Г. Управлінський аспект фінансової звітності банку [Текст] / Євченко Н. Г. // Банківська система в умовах глобалізації фінансових ринків : збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції. 18-19 жовтня 2012 р.. – Черкаси : ЧІБС УБС НБУ, 2012. – С. 311-313.
 19. Євченко Н.Г. Гармонізація податкового та фінансового обліку відповідно до вимог Податкового Кодексу України [Текст] / Євченко Н. Г. // "Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України" : ХV Всеукраїнська науково-практична конференція / ДВНЗ «УАБС НБУ». – Суми, 2012.
 20. Євченко Н.Г. Особливості аналізу податкових платежів банку [Текст] / Євченко Н.Г. // Стан і проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк, ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2012. – С. 162-165.
 21. Євченко Н.Г. Tax reform in Ukraine: first consequences and results [Текст] / Євченко Н. Г. // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: збірник матеріалів науково-практичної конференції / ДПС України, НУДПС України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. – Ірпінь, 2012. – С. 104-106.
 22. Павленко Л.Д. Удосконалення методики собівартості банківських продуктів як складової системи управлінського обліку банку Л.Д. Павленко, Н.Г. Євченко / Сучасний стан та перспективи розвитку економіки України : збірник тез учасників ХХVIII Міжнародної науково-практичної конференції (2-3 серпня 2013р.) Громадська організація/ «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЄФ, 2013. – С. 108-110.
 23. Yevchenko N.Y. Tax regulation of transfer pricing in banks of Ukraine/ Yevchenko N.Y., Pavlenko L.D. // Фінансування інноваційного розвитку України: стан, проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конкуренції: К.: КНЕУ, 2013. – С. 147-149.- ISBN 978-966-483-762-7
 24. Evchenko N. Deposit policy of banks based on behavior of consumers [text] / O.Krukhmal, N. Evchenko // Материали за 9-а международна научна практична конференция, "Новината за напреднали наука" (17-25.05.2013), - 2013. Том 1. Икономики. София. "Бял ГРАД-БГ" ООД – C. 60-62.
 25. Євченко Н.Г. Удосконалення оподаткування банківської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції / Н.Г. Євченко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні питання економіки та управління». – Наукове видання «Економіка і фінанси». – Дніпропетровськ. – 2014. – С. 134-137.

 

123