Аспірантура

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PHD) – ВАШ ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Освітньо-наукова програма
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Обсяг програми 60 кредитів ЄКТС
Вищий навчальний заклад Сумський державний університет
Рівень програми Третій рівень вищої освіти, восьмий рівень Національної рамки кваліфікацій

Мета: Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на здобуття особою компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем дослідницько-інноваційної діяльності у сфері фінансового посередництва, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення.

Особливості програми: Орієнтована на формування у аспірантів компетентностей щодо набуття глибинних знань з теорії фінансів, управління у сфері фінансового посередництва, загальнонауковими (філософськими) компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника та представлення власних результатів досліджень в усній та письмовій формі, зокрема іноземною мовою.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: Наявність вищої освіти ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) спеціаліста) – наявність диплому магістра (спеціаліста)

Перелік навчальних дисциплін та логічна послідовність їх вивчення

Програма вступного іспиту при прийомі на навчання зі спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування"

 

Очікувані програмні результати навчання (компетентності)

Загальні:

 • здатність до критичного мислення, що дає можливості розуміння, формування та розв’язання науко¬вих проблем і задач, здатність до аналітичної діяльності;
 • вміння використовувати принципи філософської методології у дослідженнях, зрозуміло доносити складні наукові ідеї та аргументувати їх;
 • усвідомлення професійних етичних зобов’язань, відповідальності за академічний плагіат та фальсифікацію наукових результатів; здатність оцінювати рівень власної відповідальності за отримані результати та їх використання, усвідомлення їх значення для окремої галузі наук та суспільства в цілому;
 • уміння застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій діяльності;
 • здатність організовувати та проводити навчальні заняття відповідно до принципів студентоцентрованого навчання з використанням інноваційних методів та підходів в освіті;
 • здатність до управління науковими проектами та написання пропозицій на фінансування наукових досліджень, реєстрації і комерціалізації прав інтелектуальної власності;
 • здатність володіти іноземною мовою, як незалежний користувач.

Фахові:
Знання та розуміння:

 • ключових понять та концепцій економічної теорії та теорії фінансів для пояснення сучасних тенденцій і закономірностей розвитку економічних систем та процесів;
 • сучасних тенденцій розвитку фінансового посередництва та основних концептуальних положень і принципів організації ефективної системи фінансового посередництва в країні.

Уміння:

 • комплексно аналізувати соціально-економічні явища та бізнес-процеси з позицій як класичної раціональної економіки, так і поведінкової, застосовуючи спеціалізовані знання з теорії фінансів, управлінської та маркетингової діяльності, економетричні методи оцінки;
 • створювати економіко-математичні моделі, інтерпретувати результати оцінки, здійснювати на їх основі аналіз і прогноз розвитку економічних систем та процесів;
 • аргументувати напрямки удосконалення системи ризик-менеджменту у фінансовому посереднику в тому числі й через вдосконалення нормативно-правової бази з питань діяльності фінансових посередників;
 • виявляти та оцінювати фінансові ризики та розуміти потенційні соціально-економічні наслідки від реалізації таких ризиків чи від застосування заходів впливу до фінансових посередників.

Автономність і відповідальність:

 • здатність виявляти теоретичні та практичні проблеми сучасного економічного розвитку, ініціювати та реалізовувати інноваційні комплексні, у тому числі міждисциплінарні, проекти з їх дослідження для генерації нових знань;
 • здатність оцінювати етичну відповідальність за отримані результати та їх використання;
 • розуміння відповідальності за академічний плагіат та фальсифікацію наукових результатів;
 • здатність дотримуватись критичних позицій у професійній науковій діяльності, зокрема при проведенні експертиз наукових робіт;
 • здатність організовувати наукові дослідження, як індивідуально, так і в наукових колективах.

Комунікації:

 • здатність ефективно спілкуватися зі спеціальною та загальною аудиторіями, представляти дослідницькі ідеї міждисциплінарного характеру;
 • здатність до формування об’єкту, предмету, мети, завдань наукових досліджень для осіб, що навчаються та дослідницьких колективів;
 • узагальнення інформації та уміння презентувати її з акцентами критичної оцінки ряду варіантів;
 • зрозуміло доносити складні наукові ідеї та аргументувати їх;
 • здатність презентувати та обговорювати наукові результати, у тому числі іноземною мовою в усній та письмовій формах.