Монографії викладачів кафедри

2018

 1. Сучасні механізми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки : монографія / Л. В. Кривенко, Є. В. Мішенін, М. І. Макаренко, О. В. Ісаєва та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук Л. В. Кривенко. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 332 с.

2017

 1. Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України : монографія / І. О. Школьник, Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. О. Школьник, д-ра екон. наук, проф. І. І. Рекуненка. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – 343 с.
 2. Trust in Banking: Global and Ukrainian Aspects // Financial Institutions and Financial Regulation – New Developments in the European Union and Ukraine / Edited by Andreas Horsch, Larysa Sysoyeva, Anna Buriak – Conference Proceedings. Cuvillier Verlag Göttingen, Germany, 2017 – 186 p.
 3. Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4-х томах / Бричко М. М. // за ред. д.е.н., професора Прокопенко О. В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В. Ю., к.е.н. Щербаченко В. О. - Суми : ТОВ «Триторія», 2017. - Т. ІIІ. Управління інноваційним базисом фінансової та інвестиційної складової економічної безпеки. – 290 с.

2016

 1. Науково-методичне забезпечення діагностування кризи на мікро- та макрорівнях банківської системи / О. А. Криклій, О. В.Крухмаль // Розвиток банківської системи в умовах трансформації економічного простору [Текст] : кол. монографія / [Алієва С. С. та ін. ; за ред. Чепелюк Г. М., Пантєлєєвої Н. М.] ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". - Черкаси : ДВНЗ «Ун-т банк. Справи», 2016. – 413 с.
 2. Удосконалення системи державного регулювання банківської системи / Є. Ю. Мордань, І. І. Д'яконова // Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук Г. Т. Карчевої. - Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 279 с.

2015

 1. Бєлова І. В. Системний фінансовий ризик в Україні : методологія формування, оцінювання та регулювання : Монографія / 2015. – Суми: «Ярославна», 2015. – 360 с.

2014

 1. Козьменко О. В. «4Р» маркетингу страхових компаній : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва та ін. ; кер. авт. кол. д.е.н., проф. О. В. Козьменко. – Суми : «Університетська книга», 2014. – 432 с.
 2. Бєлова І. В. Інструментарій банківського нагляду : теорія, методологія та практика : монографія / уклад. І. В. Бєлова, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. – 177 с.
 3. Бєлова І. В. Ризик-менеджмент у банку : теорія та організація : монографія / уклад. І. В. Бєлова, О. А. Криклій, О. М. Пожар, Н. П. Верхуша. – Суми : «КОРПУНКТ», 2014. – 147 с.

2013

 1. Васильєва Т. А. Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління : монографія / За ред. д.е.н., проф.. Т. А. Васильєвої, к.е.н., О. Б. Афанасьєвої. – Суми : «Ярославна», 2013. – 488 с.
 2. Рекуненко І. І. Інфраструктура фінансового ринку : сучасний стан та перспективи розвитку : монографія. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 411 с.
 3. Боярко І. М. Державні видатки в економіці країни : монографія / І. М. Боярко, Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека. – Суми : Сумське видавництво ПВКП «Корпункт», 2013. – 109 с.

2012

 1. Єпіфанов А. О. Інтеграційні процеси на фінансовому ринку України : монографія / За заг. редакцією д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова, д-ра екон. наук І. О. Школьник і д-ра екон. наук Ф. Павелки . – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 258 с.
 2. Боярко І. М. Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України : монографія / І. М. Боярко, Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека – Суми : «Університетська книга», 2012. – 165 с.
 3. Боярко І. М. Місцеві бюджети у забезпеченні соціально–економічного розвитку міста : монографія / І. М. Боярко, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. – Суми : ПВКП «Корпункт», 2012. – 92 с.
 4. Козьменко О. В. Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва. – Суми : «Університетська книга», 2012. – 317 с.
 5. Єпіфанов А. О. Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т.1 : Управління ризиками базових банківських операцій / За ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-р екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 283 с.
 6. Єпіфанов А. О. Управління ризиками банків : монографія у 2 томах. Т.2 : Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 299 с.

2011

 1. Єпіфанов А. О. Вартість банківського бізнесу : монографія / За заг. ред. Д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук С. В. Лєонова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». 2011. – 295 с.
 2. Ярошенко С. П. Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел : монографія / С. П. Ярошенко, І. В. Сало, О. В. Крухмаль, О. С. Кобичева. – Суми : «Університетська книга», 2011. – 105 с.
 3. Єпіфанов А. О. Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку Сумщини [Текст] : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 125 с.
 4. Козьменко О. В. Страховий та перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва. – Суми : «Університеться книга», 2011 – 388 с.
 5. Дехтяр Н. А. Фінансовий механізм діяльності суб’єктів господарювання : монографія / Н. А. Дехтяр, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. – Суми : «Університетська книга», 2011. – 182 с.
 6. Єпіфанов А. О. Базель ІІ. Проблеми та перспективи використання в національних банківських системах : монографія / за редакцією А. О. Єпіфанов, І. О. Школьник – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 261 с.
 7. Криклій О. А. Банківський менеджмент : питання теорії та практики : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, О. М. Пожар та ін. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 152 с.
 8. Васильєва Т. А. Напрямки банківсько-страхової інтеграції в сфері інвестування страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації : монографія / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва та ін. – Суми : «Університетська книга», 2011. – 228 – 240 с.

2010

 1. Фролов С. М. Бюджетний менеджмент і проблеми розвитку прикордонних територій : монографія / С. М. Фролов. – Суми : «Вид-во СумДУ», 2010. – 316 с.
 2. Yepifanov А. Basel I I : problems and prospects of usage in national banking systems : monograph / under the editorship of Anatoliy Yepifanov, Inna Shkolnik. – Sumy : SHEI «UAB NBU», 2010. – 239 p.
 3. Коваленко В. В. Банківська система України : монографія / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 187 с.
 4. Маслак Н. Г. Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г. Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121 с.
 5. Васильєва Т. А. Інноваційна складова в структурі макроекономічних індикаторів економічного розвитку : монографія / Т. А. Васильєва. – Суми ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 118 с.

Архів монографій